Správa o činnosti DR, UPS Podhradie za rok 2017

SPRÁVA O ČINNOSTI DOZORNEJ RADY UPS ZA ROK 2017.

VZ 2018.

Dozorná rada od posledného Valného zhromaždenia pracovvala v zložení : Michalovič Ľudovít,Dinga Ján,Bobok Dušan

Členovia DR sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí UPS Podhradie, ktoré sa konalo 11 krát od posledného Valného zhromaždenia. Členovia DR sa aktívne zapájali do jednaní ohľadom bežnej činnosti UPS a zúčastňovali sa pri prerozdeľovaní podielov členom UPS. Okrem toho sa predseda DR zúčastňoval na jednaniach o ukončení nájomnej zmluvy zo štátnymi lesmi.

DR dňa 6.4.2018 vykonala kontrolu evidencie príjmov a výdajov financií UPS, stav účtu a pokladne. DR skonštatovala že príjmy sú zaevidované predpísaným spôsobom a výdaje sú podložené pokladničnými dokladmi. Členské podiely boli vydané oproti podpisu.

Ďalej DR skontrolovala nákupy v roku 2017: položka HV 007-nákup nožnice na stormy za 42 euro a položka 17 HV 014-nákup krovinorezu a sekery za 318,15 euro. Tieto nákupy boli realizované v súlade so stanovami UPS a boli schválené výborom UPS.

Ďalej bola skontrolovaná položka: a) 16 HV  037-výplata podielov v sume 

b) Pokladňa 

c) Na účte 

d) Termínovaný vklad 

e) Príjmi za rok 2017 činia

 

Položky a) až e), sú pre podielnikov a vlastníkov k dispozícii na nahliadnutie, po požiadaní výboru UPS.

 

Ďakujem za pozornosť .                                     V Podhradí 14.4.2018