Správa o činnosti Dozornej rady

Správa o činnosti Dozornej Rady Urbárskej spoločnosti Podhradie,

                                  pozemkové spoločenstvo.

 

Dozorná rada od posledného Valného zhromaždenia pracovala v zložení:

Michalovič Ľudovít

Dinga Ján

Bobok Dušan

Členovia DR sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí UPS Podhradie, ktoré sa konalo 11 krát od posledného Valného zhromaždenia.Členovia DR sa aktívne zapájali do jednaní ohľadom bežnej činnosti UPS.

V mesiaci apríl vykonala DR kontrolu evidencie príjmov a výdajov financií UPS,stav účtu a pokladne. DR skonštatovala, že príjmy sú zaevidované predpísaným spôsobom a výdaje sú podložené pokladničnými dokladmi.Členské podiely boli vydané oproti podpisu.

Ďalej DR skontrolovala nákupy v roku 2015: v roku 2015 bola zakúpená motorová píla v hodnote 869eur a krovinorez v hodnote 575 eur.Tento nákup bol zrealizovaný v súlade so stanovami UPS, po schválení výborom UPS.

Konečný stav na účtoch a pokladni k 31.12.2015 činí:

a) Pokladňa : 

b) Na účte : 

c) Depozite : 

d) Príjmy za rok 2015:

Položky a) až d), sú pre podielnikov a vlastníkov k dispozícii na nahliadnutie, po požiadaní výboru UPS.

Doporučenie DR:

Založiť samostatný účet na nevyzdvihnuté podiely

Nevyzdvihnuté podiely previesť na účet

Ďakujem za pozornosť.                                           V Podhradí 9.4.2016.