Správa DS UPS Podhradie

Výročná správa o činnosti Dozornej rady Urbárskej spoločnosti Podhradie za rok 2021,korenšpondenčné Valné zhromaždenie

 

 

Dozorná rada od posledného Korenšpondenčného Valného zhromaždenia pracovala v tomto zložení:

Preseda: ing.Róbert Rizman

Členovia DR: Dušan Bobok, Ján Dinga

Dozorná rada sa pravidelne zúčastňovala zasadnutí výboru UPS Podhradie,ktoré sa do určitého času konali electronicky a hlasovnie prebiehalo formou per rolam.

Dňa 27.1.2022 DR skontrolovalaúčtovnú uzávierku za rok 2021 inver investrizáciu účtovníctva k 31,12,2021.

Skutočný stav pokladne v sume 5296,66eur a stav na bankovom účta v sume 50 805,81 eur súhlasí s účtovným stavom zachyteným v účtovnej závierke Urbárskej spoločnosti Podhradie.

Členovia DR skontrolovali hotovostné nákupy za rok 2021 a skonštatovali,že finančné prostriedky boli účelne vynaložené.

Predaj dreva pre súkromné osoby a lístky na samovýrobu boli uhradené v hotovosti a evidované v Registračnej pokladni.

Skontrolovali sme výdavkové doklady:

21HV040 – 96,01 eur – tankovanie Terano

21HV 0012 – 50,90 eur – spreje pre OLH

21HV 033 - 18,60,- sprej pre OLH

KQ1101025374 – 193,90eur – brzdové doštičky,čap spodného ramena, výfukové tesnenie,manžety homokinetického klbu,brzdový kotúč,náboj s ložiskom,spojovacia trubka vyfukový system,tesnenie doplkový diel výfuku.

Nákupy boli realizované v súlade s plánom hospodárenia UPS Podhradie a po schválení výborom UPS

 

Ďakujem za pozornosť ing.Róbert Rizman

Predseda DR

V Podhradí : október 2022