Valné zhromaždenie

31.10.2022 17:19

       Vážení členovia pozemkového spoločenstva, vážení majitelia súkromných lesov,

aj keď sa pandemická situácia upokojuje, zatiaľ sa stále po uskutočnení hromadných podujatí opakujú hromadné ochorenia na COVID-19. Výbor UPS Podhradie sa aj tento rok rozhodol, z opatrnosti a bezpečnosti podielníkov, uskutočniť valné zhromaždenie korešpondenčnou formou.


Program rokovania valného zhromaždenia


1. Voľba komisie pre spočítanie výsledkov korešpondenčného hlasovania
2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh vyplývajúcich z Programu starostlivosti o les v roku 2021
3. Správa o finančnom hospodárení v roku 2021
4. Správa dozornej rady za rok 2021
5. Návrh rozpočtu a plánu hlavných úloh na rok 2022

 

Informácie k jednotlivým bodom:

1. Voľba komisie pre spočítanie výsledkov korešpondenčného hlasovania
• Výbor pozemkového spoločenstva navrhol za členov komisie:
Ján Daňo – predseda US Podhradie, p.s
Milan Dudáš - tajomník US Podhradie, p.s.
Anton Mokrý – hospodár US Podhradie, p.s.

2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh vyplývajúcich z Programu starostlivosti o les v roku 2021
• Správa je zverejnená na stránke www.upspodhradie.sk

 

3. Správa o finančnom hospodárení v roku 2021

K danej správe je potrebné zahlasovať o uznesení, ktorým sa prijíma ročná účtovná uzávierka, hospodársky výsledok za rok 2021, text uznesenia je uvedený na hlasovacom lístku.

4. Správa dozornej rady za rok 2021

Správa je zverejnená na stránke www.upspodhradie.sk


5. Návrh rozpočtu a plánu hlavných úloh na rok 2022

Návrh plánu práce na rok 2022

Ťažba za lesné celky spolu: 2 881 m3

Prečistky za lesné celky spolu: 3,58 ha

inštalácia lapačov 5 ks


Návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2022:

výnosy: 90 000,00 €

náklady: 75 000,00 €

daň zo zisku: 3 150,00 €

zisk na rozdelenie: 11 850,00 €

Znenie uznesenia je na hlasovacom lístku.

 

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, dovoľujeme si Vás požiadať o vykonanie korešpondenčného hlasovania a vašu účasť na ňom.

Hlasovací lístok je prílohou tohto listu. Hlasovací lístok vyplňte podľa inštrukcií v jeho dolnej časti a doručte ho spolu s návratkou a súhlasom do 30.11.2022 poštou na adresu pozemkového spoločenstva, alebo osobne predsedovi pozemkového spoločenstva, prípadne členom výboru.

Členov, ktorí ešte neposlali číslo účtu na zaslanie podielov prosíme, aby nám ho poslali spolu s hlasovacím lístkom.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach:

0915 217 899, 0905 219 243

S pozdravom

Ján Daňo

predseda US Podhradie, p.s.