Staronový predseda UPS potvrdený vo funkcii

10.03.2015 15:32

Na prvom zasadnutí novozvoleného výboru Urbárskej spoločnosti Podhradie, bolo schválené      

rozdelenie funkcii hlasovaním, s nasledovným výsledkom:

  1. predseda - Ján Daňo
  2. tajomník -  Štefánia Michalovičová
  3. pokladník -  Ing Kamila Topoľská
  4. hospodár -  Anton Mokrý
  5. člen -  Katarína Moravčíková
  6. člen – Viliam Bobok
  7. člen – Štefan Bobok

 

Dozorná rada ostala v nezmenenom zložení:

  1. predseda – Ľudovít Michalovič
  2. člen – Ján Dinga
  3. člen – Dušan Bobok

 

Výbor a dozorná rada by mali pracovať v uvedenom zložení, následujúce päť ročné volebné

 obdobie. Oproti minulému obdobiu nastala vo výbore jedna zmena, keď Jozefa Šnirca nahradil 

Štefan Bobok.