Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia

08.03.2016 19:51

Oznámenie

 

Urbárska spolčnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo, oznamuje svojim 

podielnikom, že Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 

 

9.4.2016 o 15:00 hodine

 

v Kultúrnom dome, obce Podhradie.

 

Program:

1. Prezentácia účastníkov od 13,30 do 15,00 hod.

2. Privítanie,prečítanie a schválenie programu zhromaždenia

3. Voľba komisií,zapisovateľa a overovateľov zápisníc

4. Výročná správa UPS za rok 2015

5. Výročná správa o hospodárení za rok 2015

6. Správa mandátovej komisie o účasti na Valnom zhromaždení

7. Výročná správa Dozornej rady za rok 2015

8. Prednesenie dodatku č.1 Stanovy UPS zákon č.97/2013

9. Plán práce na rok 2016

10 .Plán ťažby na rok 2016

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia

14. Záver

15. Poľovnícky guláš

 

Tešíme sa na Vašu účasť.                                                        Výbor UPS Podhradie