Pozvánka na Valné zhromaždenie

15.02.2015 08:30

Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo

972 42 Podhradie

 

POZVANKA

 

Srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo

 ktoré sa uskutoční:

 

21.02.2015 [Sobota] o 15:00 hodine

v Kultúrnom dome obce Podhradie

 

Program:

1. Prezentácia účastníkov od 13,30 do 15.00 h.

2. Privítanie, prečítanie a schválenie programu zhromaždenia

3. Voľba komisii, zapisovateľa. overovateľov zápisnice

4. Výročná správa Urbár. spoločnosti za rok 2014

5. Výročná správa o hospodárení za rok 2014

6. Výročná správa Dozornej rady za rok 2014

7. Správa mandátovej komisie (uznášaniaschopnosť)

8. Predstavenie kandidátov na členov v Dozornej rade Urbár. spoločnosti

9. Voľba členov Dozornej rady

10. Predstavenie kandidátov na členov výboru Urbár. spoločnosti

11. Vol'ba členov výboru

12. Plán práce Urbár. spoločnosti na rok 2015

13. Diskusia

14. Správa volebnej komisie O výsledkoch volieb

15. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia

16. Záver

17. Poľovnícky guláš

 

Výbor Urbárskej spoločnosti

pozemkové spoločenstvo

Podhradie

 

 

Účasť všetkých podielnikov spoločnosti je dôležitá z dôvodu celej voI'by Dozornej rady a celého

výboru Urbárskej spoločnosti na 5 ročné obdobie, t.j. od roku 2015 do roku 2020. 

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť na Valnom zhromaždení, žiadame Vás o splnomocnenie 

Vášho zástupcu, ktorý sa Vaším splnomocnením preukáže pri prezentácii pred začiatkom zhromaždenia.

V prípade, že sa neviete rozhodnúť, koho splnomocniť, môžete splnomocniť niektorého z členov

výboru a jemu doručiť Vaše splnomocnenie.*

Pri prezentácii bude podielnikovi, prípadne splnomocnenému odovzdaný 1 volebný lístok na voI'bu

Dozornej rady a jeden volebný lístok na vol'bu výboru, s vyznačením výšky jeho podielu.

 

* Podpis na Vašom splnomocnení nemusí byť úradne overený.