Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia

14.03.2018 17:30

Oznámenie.

 

Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo, oznamuje svojim 

podielnikom, že Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 

 

14.4.2018 o 15:00 hodine

 

v Kultúrnom dome, obce Podhradie.

 

 

Program:

1.Prezencia účastníkov od 13.00 do 15.00hod.

2.Privítanie,prečítanie a schválenie programu zhromaždenia

3.Voľba komisií,zapisovateľa a overovateľov zápisníc

4.Výročná správa UPS za rok 2017

5.Výročná správa o hospodárení za rok 2017

6.Správa mandátovej komisie o účasti na Valnom zhromaždení

7.Výročná správa Dozornej rady za rok 2017

8.Plán práce na rok 2018

9.Plán hospodárenia a informácie o nájomných zmluvách

10.Rôzne

11.Diskusia

12.Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia

13.Záver

14.Poľovnícky guláš

 

                                                                                          Výbor Urbárskej spoločnosti Podhradie,

                                                                                          pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie

 

Tešíme sa na Vašu účasť.