Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia

08.03.2017 14:46

 

Oznámenie.

 

Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo, oznamuje svojim 

podielnikom, že Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 

 

8.4.2017 o 15:00 hodine

 

v Kultúrnom dome, obce Podhradie.

 

Program:

1. Prezentácia účastníkov od 13,00 do 15,00 hod.

2. Privítanie,prečítanie a schválenie programu zhromaždenia

3. Voľba komisií,zapisovateľa a overovateľov zápisníc

4. Výročná správa UPS za rok 2016

5. Výročná správa o hospodárení za rok 2016

6. Správa mandátovej komisie o účasti na Valnom zhromaždení

7. Výročná správa Dozornej rady za rok 2016

8. Plán práce na rok 2017

9. Prehodnotenie nájomných zmlúv

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia

13. Záver

14. Poľovnícky guláš

 

Tešíme sa na Vašu účasť.                                                        

                                                                Výbor a Dozorná rada UPS Podhradie