Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia

29.04.2024 08:18

Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo, oznamuje  podielnikom

že Valné zhromaždenie za rok 2023 sa bude konať dňa 

 

25.5.2024 o 15.00 hod.

 

v budove Kultúrneho Domu obce Podhradie 

 

Program Valného zhromaždenia:

1. Prezentácia účastníkov od 13.00 do 15.00.h

2. Privítanie

3. Schválenie programu zhromaždenia

4. Voľba komisií,zapisovateľa a overovateľov zápisníc

5. Výročná správa UPS za rok 20223

6. Výročná správa o hospodárení za rok 2023

7. Výročná správa Dozornej rady za rok 2023

8. Správa mandátovej komisie o účasti na Valnom zhromaždení

9. Plán práce a hospodárenia na rok 2024

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia

13. Záver

14. Poľovnícky guláš

 

Tešíme sa na Vašu účasť.