Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia

19.04.2023 20:23

Oznámenie

 

Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo, oznamuje  podielnikom

že Valné zhromaždenie za rok 2022 sa bude konať dňa 

 

20.5.2023 o 15.00 hod.

 

v budove Kultúrneho Domu obce Podhradie 

 

Program Valného zhromaždenia:

1. Prezentácia účastníkov od 13.00 do 15.00.h

2. Privítanie

3. Schválenie programu zhromaždenia

4. Voľba komisií,zapisovateľa a overovateľov zápisníc

5. Výročná správa UPS za rok 2022

6. Výročná správa o hospodárení za rok 2022

7. Výročná správa Dozornej rady za rok 2022

8. Správa mandátovej komisie o účasti na Valnom zhromaždení

9. Schválenie dodatku k Stanovám o korenšpondenčnom Valnom zhromaždení

10. Plán práce a hospodárenia na rok 2023

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia

14. Záver

15. Poľovnícky guláš

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Tešíme sa na Vašu účasťOznámenie.
 
Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie
oznamuje svojim podieľnikom,že Valné Zhromaždenie za rok 2022 sa bude konať
dňa 20.5.2023 v budove Kultúrneho Domu obce Podhradie o 15hodine.
 
Program Valného Zhromaždenia:
1.Prezentácia účastníkov od 13.00 do 15.00.h
2.Privítanie
3.schválenie programu zhromaždenia
4.Voľba komisií,zapisovateľa a overovateľov zápisníc
5.Výročná správa UPS za rok 2022
6.Výročná správa o hospodárení za rok 2022
7.Výročná správa Dozornej Rady za rok 2022
8.Správa mandátovej komisie o účasti na Valnom zhromaždení
9.Schválenie dodatku k Stanovám o korenšpondenčnom Valnom zhromaždení
10.Plán práce a hospodárenia na rok 2023
11.Rôzne
12.Diskusia
13.Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia
14.Záver
15.Poľovnícky guláš
 
Tešíme sa na Vašu účasť