Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia

12.03.2019 17:40

Oznámenie

 

Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo, oznamuje svojim 

podielnikom, že Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 

 

13.4.2019 o 15:00 hodine

 

v Kultúrnom dome, obce Podhradie.

 

1.Prezentácia účastníkov od 13,00 do 15,00hod
2.Privítanie,prečítanie a schválenie programu zhromaždenia
3.Voľba komisií,zapisovateľa a overovateľov zápisníc
4.Výročná správa UPS za rok 2018
5.Výročná správa o hospodárení za rok 2018
6.Správa mandátovej komisie o účasti na Valnom Zhromaždení
7.Výročná správa Dozornej rady za rok 2018
8.Plán práce na rok 2019
9.Plán hospodárenia
10.Rôzne
11.Diskusia
12.Návrh na uznesenie
13.Záver
14.Poľovnícky guláš
Ak sa nemôžete zúčastniť pošlite prosím Vás podpísané splnomocnenie z dôvodu uznášania
schopnosti Valného Zhromaždenia,späť na adresu Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové
spoločenstvo 972 42 Podhradie 58
 
Tešíme sa na Vašu účasť výbor Urbárskej spoločnosti ,pozemkové spoločenstvo Podhradie

 

 

1.Prezencia účastníkov od 13,00 do 15,00hod

2.Privítanie, prečítanie a schválenie programu zhromaždenia

3.Voľba komisií, zapisovateľa a overovateľov zápisníc

4.Výročná správa UPS za rok 2018

5.Výročná správa o hospodárení za rok 2018

6.Správa mandátovej komisie o účasti na Valnom zhromaždení

7.Výročná správa Dozornej rady za rok 2018

8.Plán práce na rok 2019

9.Plán hospodárenia

10.Rôzne

11.Diskusia

12.Návrh na uznesenie

13.Záver

14.Poľovnícky guláš

Ak sa nemôžete zúčastniť, pošlite prosím Vás podpísané splnomocnenie z dôvodu uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia, späť na adresu Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo, 972 42 Podhradie 58

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 Výbor Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Podhradie