Novela zákona o pozemkových spoločenstvách

22.05.2020 15:58

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách

28-04-2020

MPRV SR nezaháľalo a pohotovo reagovalo na potrebu zmien v zákone o pozemkových spoločenstvách, ktoré si vyžaduje aktuálna situácia s pandémiou koronavírusu.  V sobotu bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 91/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Účinnosť nadobudol ihneď v deň vyhlásenia.

V čase mimoriadnych opatrení, súvisiacich s pandémiou vírusu COVID-19, sa v rezorte pôdohospodárstva ukázalo potrebné riešiť najmä situáciu neštátnych vlastníkov poľnohospodárskych a lesných pozemkov, konkrétne pozemkových spoločenstiev. Preto MPRV SR pristúpilo k vypracovaniu návrhu novely zákona o pozemkových spoločenstvách.

V situácii, kedy je vyhlásená mimoriadna situácia a kedy je obmedzená sloboda pohybu a pobytu a právo na pokojné zhromažďovanie sa, je pre spoločenstvá problematické plniť niektoré ich úlohy a zákonmi uložené povinnosti, pretože sa nemôžu, resp. nedokážu schádzať ich valné zhromaždenia. Väčšina spoločenstiev v tomto období obvykle zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia na účely schválenia účtovnej závierky, ako aj na účely plnenia rôznych ďalších úloh, ktoré vyžaduje inak bežná prevádzka spoločenstiev, a ktoré sú zmluvou o spoločenstve, či stanovami, zverené práve valnému zhromaždeniu. Za súčasnej situácie nie sú spoločenstvá schopné tieto úkony realizovať. Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že vo viacerých spoločenstvách nie je toho času k dispozícii funkčný výbor, ako štatutárny orgán spoločenstva, ktorého sfunkčnenie je v mnohých prípadoch práve cieľom tých valných zhromaždení, ktoré sa v súčasnej situácii nedokážu realizovať.

Všetky tieto okolnosti predstavujú vážne komplikácie v činnosti spoločenstiev, čo môže mať aj negatívny vplyv na ich činnosť ako obhospodarovateľov lesa a poľnohospodárskej pôdy, ako aj na ich ekonomickú situáciu, ktorá sa priamo či nepriamo môže týkať ich členov a to aj po stránke ochrany verejného zdravia, pretože značná časť členov spoločenstiev je tvorená osobami v dôchodkovom veku.

Problém zostavenia a odovzdania účtovnej závierky vyriešil medzičasom zákon v pôsobnosti Ministerstvo financií SR, ktorý paušálne predĺžil všetky lehoty vyplývajúce zo zákona o účtovníctve. Taktiež možnosť korešpondenčného hlasovania alebo účasť členov všetkých orgánov spoločenstva (vrátane valného zhromaždenia alebo výboru) na ich zasadnutí prostredníctvom elektronických prostriedkov, bola paušálne ustanovená pre právnické osoby v zákone, vydanom v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR.

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách, preto vykonala nasledovné úpravy, platné počas mimoriadnych opatrení proti koronavírusu v roku 2020:

a) dočasne prechádza na výbor právo robiť úkony, na ktoré je inak potrebné schválenie valným zhromaždením, za podmienky, že nevykonaním takých úkonov by hrozilo nedodržanie zákonom stanovených lehôt, alebo by spoločenstvu hrozilo uloženie sankcie za nesplnenie zákonnej povinnosti (ide teda len o neodkladné úkony, nejde napríklad o rozhodovanie o rozdelení zisku a majetku spoločenstva medzi členov spoločenstva),
b) v prípade nefunkčnosti výboru tieto oprávnenia budú patriť dočasne dozornej rade, a to aj v prípade, že sama dozorná rada je nefunkčná,
c) okresné úrady neukladali dočasne spoločenstvám sankcie za porušenie dvoch zákonných povinností, konkrétne za nezvolanie valného zhromaždenia aspoň raz za rok a za nesplnenie povinnosti zvoliť výbor alebo dozornú radu v súlade s ich volebným obdobím.
 

Zároveň sa vykonali tri úpravy potrebné pre zvýšenie zrozumiteľnosti a jednoznačnú aplikáciu zákona o pozemkových spoločenstvách a taktiež pre zabezpečenie plnenia neodkladných úkonov v každom spoločenstve:

a) jednoznačne sa uvádza, že tzv. nefunkčným výborom je ten výbor, ktorého počet členov klesol pod minimálny počet ustanovený zákonom, teda je v ňom menej ako traja členovia,
b) tzv. nefunkčné výbory budú mať medzi svojimi obmedzenými oprávneniami aj právo robiť úkony nevyhnutné na odvrátenie ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo značnej škody,
c) tzv. nefunkčné dozorné rady budú mať okrem právomoci zvolávať valné zhromaždenie aj oprávnenie kontrolovať úkony tzv. nefunkčného výboru.

 

Zdroj: MPRV SR