Uznesenie

 

Uznesenie  z 25.Valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti Podhradie,pozemkové spoločenstvo konaného 8.4.2017 v Dome kultúry, v Podhradí

                                             

 

 

Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Podhradie,pozemkové spoločenstvo

 

 

A.  Berie na vedomie:

1. Správu o činnosti US Podhradie,pozemkové spoločenstvo za rok 2016

2. Správu o hospodárení spoločnosti  za rok 2016

3. Správu mandátovej komisie o účasti na Valnom Zhromaždení

4. Výročnú správu Dozornej Rady za rok 2016

 

B. Schvaľuje:

1. Mandátovú komisiu v zložení: Moravčíková Katarína,Milan Dudáš a Anton Mokrý.

2. Návrhovú komisiu v zložení:Bobok Štefan,Bobok Viliam a Michalovič Milan

3. Zapisovateľa zápisnice :ing.Kamilu Topoľskú

4. Overovateľa zápisnice: Ľudovít Michalovič

5. Plán hospodárenia na rok 2017

6. Príspevok obci na oslavy 665 výročia založenia obce v sume 500€

7. Hospodársky výsledok za rok 2016 v sume 26 595,89€,sumu 20 000€určuje na rozdelenie 

   známym vlastníkom a sumu 6 595,89€ preúčtovať na nerozdelený  zisk minulých období

8. Ukončenie nájomných zmlúv so ŠL SR č.z.110/06/Nn/2011 a č.z.109/06/Nn/2011

   a poveruje výbor v ďalšom konaní.

9. Nákup krovinorezu

 

Uznesenie bolo schválené dňa 8.4.2017 v znení návrhu na uznesenie